Najavljamo sklic redne skupščine Športne zveze Koper

Post date: Mar 18, 2019 2:9:36 PM

26. REDNA SKUPŠČINA ŠPORTNE ZVEZE KOPER,

ki bo v ponedeljek, 25. Marca 2019, ob 18.00 uri v sejni sobi Javnega zavoda za šport MOK, Cesta Zore Perello Godina 3.

Predlog dnevnega reda:

  1. Otvoritev skupščine ŠZK in izvolitev organov za vodenje skupščine (delovno predsedstvo, verifikacijska komisija, overovatelja zapisnika, zapisnikar)

  2. Pregled zapisnika 25. redne skupščine ŠZK z dne 17.12.2018.

  3. Poročilo verifikacijske komisije

  4. Poročilo o delu ŠZK za leto 2018, finančno poročilo-bilanca stanja za leto 2018 ter poročilo nadzornega odbora.

  5. Imenovanje podpredsednika Športne zveze Koper za obdobje 2019-2023.

  6. Program dela in okvirni finančni načrt Športne zveze Koper v letu 2019.

  7. Predlog za sprejem nove članice: Društvo Fudokan Karate-Do Akademija Slovenija.

  8. Razno-pobude in vprašanja

Predsednica

Sonja Poljšak

Gradivo za skupščino je v prilogi.